Gospodarka odpadami

Informacja o obowiązujących stawkach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2021 r., poz. 888 z późn. zm.), każdy mieszkaniec jest zobowiązany do selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady.

W dniu 31 stycznia 2020 r. Rada Gminy Firlej podjęła uchwałę Nr XVII/93/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Obowiązujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedstawiają się następująco:

1) 18 zł miesięcznie od mieszkańca, w przypadku gdy nieruchomość zamieszkuje jedna do pięciu osób,

2) 13 zł miesięcznie od szóstego i każdego kolejnego mieszkańca, zamieszkującego nieruchomość.

Ponadto Rada Gminy Firlej ustaliła częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1,50 zł od stawek wymienionych powyżej za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

W przypadku skorzystania z ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów właściciel nieruchomości nie będzie mógł ich wystawiać do odbioru.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalona dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe przyjęta Uchwałą Nr XXXIX/195/2022 Rady Gminy Firlej z dnia 28.01.2022 r. wynosi 184 zł za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. 2021 r., poz. 888 z późn. zm.) właściciele nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe są zobowiązani do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia.

Ponadto właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia nowej deklaracji (druk do pobrania poniżej) w przypadku zmiany danych będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana liczby mieszkańców), w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana (opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana).

Obowiązujące terminy płatności:

– mieszkańcy wnoszą miesięczną opłatę za odbiór odpadów komunalnych do 25 dnia każdego miesiąca,

– właściciele nieruchomości letniskowych wnoszą roczną opłatę ryczałtową w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku.

Wpłat można dokonywać w banku (w Banku Spółdzielczym w Firleju bez opłaty), przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Firlej nr: 32 8707 1016 0200 0781 2002 0067 lub u inkasenta (sołtysi poszczególnych miejscowości).

Druk deklaracji do pobrania:

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w 2022 r.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości letniskowych w 2022 r.