Gospodarka odpadami

Informacja o obowiązujących stawkach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Firlej zawiadamia, że w dniu 30 listopada 2022 roku  Rada Gminy Firlej podjęła Uchwałę nr L/247/2022 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Zgodnie z powyższą uchwałą od dnia 1 stycznia 2023 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny, odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynosi:

  • 22,00 zł miesięcznie od mieszkańca, w przypadku gdy na nieruchomości zamieszkuje od jednej do pięciu osób,
  • 17,00 zł miesięcznie od szóstego i każdego kolejnego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość, z tym, że dla każdego z pierwszych pięciu mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość obowiązuje stawka opłaty 22,00 zł.

Ponadto Rada Gminy Firlej ustaliła częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 5,00 zł od stawek wymienionych powyżej za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

W przypadku korzystania z ulgi związanej z posiadaniem przez właściciela nieruchomości kompostownika przydomowego, właściciel nie może wystawić do odbioru odpadów biodegradowalnych (worek brązowy).

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. 2022 r., poz. 2519), każdy mieszkaniec jest zobowiązany do selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady.

Jeżeli właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy nie wypełnia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dwukrotność miesięcznej stawki za jednego mieszkańca.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalona dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe przyjęta Uchwałą Nr XXXIX/195/2022 Rady Gminy Firlej z dnia 28.01.2022 r. wynosi 184 zł za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. 2021 r., poz. 888 z późn. zm.) właściciele nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe są zobowiązani do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia.

Ponadto właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia nowej deklaracji (druk do pobrania poniżej) w przypadku zmiany danych będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana liczby mieszkańców), w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana (opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana).

Obowiązujące terminy płatności:

– mieszkańcy wnoszą miesięczną opłatę za odbiór odpadów komunalnych do 25 dnia każdego miesiąca,

– właściciele nieruchomości letniskowych wnoszą roczną opłatę ryczałtową w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku.

Wpłat można dokonywać w banku (w Banku Spółdzielczym w Firleju bez opłaty), przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Firlej nr: 32 8707 1016 0200 0781 2002 0067 lub u inkasenta (sołtysi poszczególnych miejscowości).

Zgodnie z § 2 Uchwały nr L/248/2022 Rady Gminy Firlej z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, informuję, że od dnia 1 stycznia 2023 roku obowiązują limity dostarczenia odpadów do PSZOK:

  • maksymalnie czterech opon samochodowych w roku kalendarzowym, pochodzących z nieruchomości, dla której została złożona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • do 500 kg w roku kalendarzowym odpadów budowlanych i rozbiórkowych, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych prac remontowo – budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lub rozbiórkę ani zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do budowy z nieruchomości, dla której została złożona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informacje o zbiornikach bezodpływowych

Wójt Gminy Firlej informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519), gminy obowiązane są prowadzić ewidencję:

1. zbiorników bezodpływowych (szamb) w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,

2. przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

W związku z powyższym zwracam się do właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Firlej, których budynki nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej
o wypełnienie formularza zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Wypełnione formularze należy złożyć w Urzędzie Gminy Firlej, przesłać w formie skanu w wiadomości mailowej na adres sekretariat@firlej.pl lub przesłać pocztą na adres
ul. Rynek 1, 21-136 Firlej.

Formularz należy złożyć w terminie do 28 lutego 2023 roku.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519) właściciele nieruchomości mają obowiązek:

1. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub
w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone
w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;

2. gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków;

3. pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.

Ponadto zgodnie z art.6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, obowiązani są w razie kontroli do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników
w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transport nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Podmiotami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Gminy Firlej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych są:

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, ul. Parkowa 6, 21-100 Lubartów, tel:81 855 23 87, 81 855 20 96 wew. 47,

2. EKO-TRANS Sp. z o.o. , Samoklęski 28, 21-132 Kamionka, tel: 81 52 44 561,

3. TRAS-KOM Tomasz Cieniuch, ul. Leśna 12, 21-136 Firlej, tel: 667-112-088,

4. Gmina Kock, ul. Jana Pawła II 29, 21-150 Kock, tel: 81 859 10 04.

5. APM-TRANS Piotr Daniewski, Siedliska 30A, 21-132 Kamionka, tel: 663 824 133.

Druki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy zbiorników bezodpływowych

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

>>> Informator w wersji pdf <<<

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w 2023 r.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości letniskowych w 2023 r.