Informacje o zbiornikach bezodpływowych

Wójt Gminy Firlej informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519), gminy obowiązane są prowadzić ewidencję:

1. zbiorników bezodpływowych (szamb) w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,

2. przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

W związku z powyższym zwracam się do właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Firlej, których budynki nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej
o wypełnienie formularza zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Wypełnione formularze należy złożyć w Urzędzie Gminy Firlej, przesłać w formie skanu w wiadomości mailowej na adres sekretariat@firlej.pl lub przesłać pocztą na adres
ul. Rynek 1, 21-136 Firlej.

Formularz należy złożyć w terminie do 28 lutego 2023 roku.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519) właściciele nieruchomości mają obowiązek:

1. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub
w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone
w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;

2. gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków;

3. pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.

Ponadto zgodnie z art.6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, obowiązani są w razie kontroli do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników
w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transport nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Podmiotami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Gminy Firlej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych są:

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, ul. Parkowa 6, 21-100 Lubartów, tel:81 855 23 87, 81 855 20 96 wew. 47,

2. EKO-TRANS Sp. z o.o. , Samoklęski 28, 21-132 Kamionka, tel: 81 52 44 561,

3. TRAS-KOM Tomasz Cieniuch, ul. Leśna 12, 21-136 Firlej, tel: 667-112-088,

4. Gmina Kock, ul. Jana Pawła II 29, 21-150 Kock, tel: 81 859 10 04.

5. APM-TRANS Piotr Daniewski, Siedliska 30A, 21-132 Kamionka, tel: 663 824 133.