Projekty Unijne


Budowa placu zabaw nad jeziorem Firlej

Tytuł operacji: Budowa placu zabaw nad jeziorem Firlej

Beneficjent: Gmina Firlej

Data podpisania umowy o przyznaniu pomocy: 18.01.2024 r.

Całkowita wartość operacji: 120 000,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 76 356,00 zł.

Termin realizacji operacji: 30.06.2024 r.

Cel operacji: Utworzenie bezpiecznego miejsca aktywnego wypoczynku dla dzieci w miejscowości Firlej. Operacja realizowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie 4.6 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.


Utworzenie 19 nowych miejsc opieki w ramach programu „MALUCH+” 2022-2029 – EDYCJA 1 w Żłobku SKRZATY w Firleju, ul. Partyzancka 23, 21-136 Firlej

Gmina Firlej uzyskała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Utworzenie 19 nowych miejsc opieki w ramach programu „MALUCH+” 2022-2029 – EDYCJA 1 w Żłobku SKRZATY w Firleju, ul. Partyzancka 23, 21-136 Firlej”

Opis zadań:

– zaprojektowanie prac adaptacyjno-budowlanych,

– roboty budowlane mające na celu adaptację części budynku szkoły podstawowej na potrzeby żłobka,

– zakup i montaż wyposażenia ,pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć oraz zabawek.

Grupy docelowe:

dzieci, w tym dzieci z nepełnosprawnościami lub wymagające szczególnej opieki, do ukończenia 3 roku życia;

– rodzice lub prawni opiekunowie dzieci.

Cel zadania:

– utworzenie 19 miejsc opieki w żłobku i dofinansowanie funkcjonowania tych miejsc w okresie 36 miesięcy.

Efektem realizacji zadania będzie utworzenie pierwszego w Gminie Firlej żłobek, który zapewni 19 nowych miejsc opieki.

Wartość zadania:

Ogółem: 838 094,94 zł, w tym:

  1. środki KPO: 681 738,00 zł,
  2. środki budżetu państwa na finansowanie podatku VAT” 91 931,52 zł,
  3. środki własne: 64 785,42 zł

Zwiększenie dostępności elektronicznych usług publicznych i informacji przestrzennej w gminach subregionu lubelskiego.

realizowany w ramach działania 2.1. Cyfrowe Lubelskie (typ projektu 1,2,4,5) Priorytetu II Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu, Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Gmina Firlej wspólnie z Liderem Projektu – Gminą Trawniki oraz Gminami: Garbów, Krzczonów i Spiczyn, realizuje projekt pn. Zwiększenie dostępności elektronicznych usług publicznych i informacji przestrzennej w gminach subregionu lubelskiego, którego głównym celem jest zwiększenie dostępności i jakości usług publicznych świadczonych przez urzędy. Cel bezpośredni projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:
1) Informatyzacja procesów wewnętrznych w urzędach JST realizujących projekt poprzez rozbudowę, modernizację i wdrożenie nowych systemów informatycznych,
2) Zwiększenie dostępności informacji sektora publicznego poprzez rozbudowę zintegrowanej infrastruktury informacji przestrzennej i udostępnienie zasobów ISP,
3) Uruchomienie nowych e-usług oraz poprawa funkcjonalności i e-dojrzałości istniejących
e-usług w JST realizujących projekt poprzez tworzenie i rozwijanie platform e-usługowych,
4) Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa JST realizujących projekt dla zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia e-usług.

Uruchomienie e-usług będzie możliwe dzięki zaplanowanym w projekcie działaniom: wdrożeniu i modernizacji systemów informatycznych w urzędach gmin i modernizacji infrastruktury sieciowo-sprzętowej w zakresie niezbędnym dla zaplanowanych wdrożeń.

Grupami docelowymi są mieszkańcy gmin współrealizujących projekt, tj. Trawniki, Firlej, Garbów, Krzczonów i Spiczyn, przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie subregionu oraz pracownicy urzędów JST współrealizujących projekt. Dzięki udostępnieniu elektronicznych usług publicznych wszyscy interesanci będą mieli ułatwioną możliwość załatwienia swoich spraw, bez potrzeby fizycznej wizyty w instytucji.

Całkowita wartość projektu: 5 848 192,44 zł Kwota dofinansowania Projektu z EU: 4 970 963,57 zł


Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Firlej

Gmina Firlej realizuje w ramach Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego, Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 projekt pn.: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Firlej

nr projektu: RPLU.05.02.00-0027/19

Cel projektu: poprawa jakości środowiska naturalnego na terenie gminy Firlej

Projekt obejmuje termomodernizację budynku Urzędu Gminy Firlej

Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Całkowita wartość projektu: 1 098 443,98zł

Dofinansowanie Unii Europejskiej: 574 293,65zł


Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Firlej

Gmina Firlej realizuje w ramach Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa, Oś priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 projekt pn.:

Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Firlej.

nr projektu: RPLU.06.04.00-0004/18

Cel projektu: ochrona środowiska naturalnego Gminy Firlej

Projekt obejmuje budowę obiektów oczyszczalni ścieków.

Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Całkowita wartość projektu: 11 329 427,00 zł

Dofinansowanie Unii Europejskiej: 4 558 141,76zł


Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czerwonka Gozdów

Gmina Firlej realizuje w ramach Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa, Oś priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 projekt pn.:
Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czerwonka Gozdów
nr projektu: RPLU.06.04.00-0022/17

Cel projektu: ochrona środowiska naturalnego Gminy Firlej poprzez rozwój infrastruktury zaopatrzenia w wodę.
Projekt obejmuje budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Czerwonka Gozdów, wraz z włączeniem jej do istniejącej sieci wodociągowej.

Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Całkowita wartość projektu: 1 187 889,84zł

Dofinansowanie Unii Europejskiej: 820 899,47zł


Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Firlej

Gmina Firlej realizuje w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 projekt pn.:
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Firlej
nr projektu: RPLU.04.01.00-06-0081/16
Cel projektu: upowszechnianie technologii wytwarzania czystej energii poprzez montaż urządzeń OZE na terenie Gminy Firlej.
Projekt obejmuje montaż 508 instalacji kolektorów solarnych do przygotowywanie ciepłej wody użytkowej, oraz 25 pieców centralnego ogrzewania na pellet.

Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Całkowita wartość projektu: 5 253 435,57zł

Dofinansowanie Unii Europejskiej: 4 207 201,93zł