Projekty Unijne

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Firlej

Gmina Firlej realizuje w ramach Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego, Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 projekt pn.: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Firlej

nr projektu: RPLU.05.02.00-0027/19

Cel projektu: poprawa jakości środowiska naturalnego na terenie gminy Firlej

Projekt obejmuje termomodernizację budynku Urzędu Gminy Firlej

Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Całkowita wartość projektu: 1 098 443,98zł

Dofinansowanie Unii Europejskiej: 574 293,65zł

Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Firlej

Gmina Firlej realizuje w ramach Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa, Oś priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 projekt pn.:

Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Firlej.

nr projektu: RPLU.06.04.00-0004/18

Cel projektu: ochrona środowiska naturalnego Gminy Firlej

Projekt obejmuje budowę obiektów oczyszczalni ścieków.

Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Całkowita wartość projektu: 11 329 427,00 zł

Dofinansowanie Unii Europejskiej: 4 558 141,76zł

Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czerwonka Gozdów

Gmina Firlej realizuje w ramach Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa, Oś priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 projekt pn.:
Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czerwonka Gozdów
nr projektu: RPLU.06.04.00-0022/17

Cel projektu: ochrona środowiska naturalnego Gminy Firlej poprzez rozwój infrastruktury zaopatrzenia w wodę.
Projekt obejmuje budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Czerwonka Gozdów, wraz z włączeniem jej do istniejącej sieci wodociągowej.

Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Całkowita wartość projektu: 1 187 889,84zł

Dofinansowanie Unii Europejskiej: 820 899,47zł

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Firlej

Gmina Firlej realizuje w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 projekt pn.:
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Firlej
nr projektu: RPLU.04.01.00-06-0081/16
Cel projektu: upowszechnianie technologii wytwarzania czystej energii poprzez montaż urządzeń OZE na terenie Gminy Firlej.
Projekt obejmuje montaż 508 instalacji kolektorów solarnych do przygotowywanie ciepłej wody użytkowej, oraz 25 pieców centralnego ogrzewania na pellet.

Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Całkowita wartość projektu: 5 253 435,57zł

Dofinansowanie Unii Europejskiej: 4 207 201,93zł