RODO

Inspektor ochrony danych

Inspektor ochrony danych

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.) informujemy, że funkcję Inspektora ochrony danych pełni Pani Ewa Palus, z którą mogą się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@firlej.pl.

KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Gmina Firlej reprezentowana przez Wójta (adres: Rynek 1, 21-136 Firlej, tel. (0-81) 85 75 041, e-mail: sekretariat@firlej.pl).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iod@firlej.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze ( 6 ust. 1 lit. c RODO);
  2) wykonania zawartej umowy ( 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3) wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi ( 6 ust. 1 lit. e RODO);w związku z:
  a. Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  b. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 ro finansach publicznych
  c. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
  d. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
  e. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  f. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminie,
  g. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków,
  h. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
  i. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach,
  j. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej,
  k. Kodeks Postępowania Administracyjnego,
  l. Instrukcja Kancelaryjna,
  m. Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych
  n. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
  o. Ustawa z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej
  p. Kodeks Postępowania Cywilnego
  Oraz w niektórych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych art.
  6 ust. 1 lit. a RODO
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 6. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celów, o którym mowa w punkcie 3.
 2. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.