Informacje o punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) prowadzony jest przez Gminę Firlej. PSZOK zlokalizowany jest w miejscowości Firlej przy ul. Spacerowej 4. Odpady przyjmowane są w każdy wtorek w godz. 7.30 – 15.30 oraz każdą ostatnią sobotę miesiąca w godz. 8.00 – 16.00.

W PSZOK przyjmowane są następujące odpady komunalne:


1) papier – w skład frakcji wchodzą odpady papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe
z papieru i odpady opakowaniowe z tektury;

2) szkło– w skład frakcji wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła;

3) metale i tworzywa sztuczne- w skład frakcji wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe
z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe;

4) popiół – pozostałości po całkowitym spaleniu wsadu pieców używanych na terenie nieruchomości;

5) przeterminowane leki i chemikalia;

6) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;

7) zużyte baterie i akumulatory;

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

9) odpady niebezpieczne;

10) odpadów tekstyliów i odzieży;

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

12) odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych;

13) zużyte opony.

Zgodnie z § 2 Uchwały nr LVII/280/2023 Rady Gminy Firlej z dnia 28 kwietnia 2023 roku
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz Obwieszczeniem Wojewody Lubelskiego z dnia 25 maja 2023 roku
o sprostowaniu błędu, obowiązują limity dostarczenia odpadów do PSZOK:

  • maksymalnie ośmiu opon w roku kalendarzowym,
  • do 500 kg w roku kalendarzowym odpadów budowlanych i rozbiórkowych
    z gospodarstw domowych.

Punktem zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest PSZOK w Firleju
przy ul. Spacerowej 4.

Z punktu sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych odbierany
jest przez firmę:

ECO HARPOON Recycling Sp. z o.o.

Cząstków Mazowiecki 128

05-152 Czosnów