Informacja o poziomie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, poziomie składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, zwanym dalej „poziomem składowania”, oraz poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

RokPoziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu
20222023202420252026
Wymagany poziom recyklingu25 %35 %45 %55 %56 %
Uzyskany poziom przez Gminę Firlej41,17 %46,37 %   

Zgodnie z art. 3b ust. 2a-2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, gminy zostały zobowiązane do określania poziomu składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, zwanym dalej „poziomem składowania”. Poziom składowania oblicza się jako stosunek masy odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych przekazanych do składowania do masy wytworzonych odpadów komunalnych.

Gminy są obowiązane nie przekraczać poziomu składowania w wysokości:

  • 30% wagowo – za każdy rok w latach 2025-2029;
  • 20% wagowo – za każdy rok w latach 2030-2034;
  • 10% wagowo – w 2035 r. i za każdy kolejny rok w latach następnych.

Uzyskany poziom składowania odpadów komunalnych przez Gminę Firlej:

  • w 2022 roku wyniósł 37,42 %,
  • w 2023 rok wyniósł 24,98 %.

Uzyskany poziom  ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania przez Gminę Firlej:

  • w 2022 roku wyniósł 0,00 %,
  • w 2023 roku wyniósł 0,00 %.