Informacja o obowiązujących stawkach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W dniu 29 listopada 2023 roku Rada Gminy Firlej podjęła Uchwałę nr LXIV/311/2023
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Zgodnie z powyższą uchwałą od dnia 1 stycznia 2024 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny, odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynosi:

  • 28,00 zł miesięcznie od mieszkańca, w przypadku gdy na nieruchomości zamieszkuje od jednej do pięciu osób,
  • 20,00 zł miesięcznie od szóstego i każdego kolejnego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość, z tym, że dla każdego z pierwszych pięciu mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość obowiązuje stawka opłaty 28,00 zł.

Ponadto Rada Gminy Firlej ustaliła częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 10,00 zł od stawek wymienionych powyżej za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

W przypadku korzystania z ulgi związanej z posiadaniem przez właściciela nieruchomości kompostownika przydomowego, właściciel nie może wystawić do odbioru odpadów biodegradowalnych (worek brązowy).

Zgodnie z przyjęta przez Radę Gminy Firlej Uchwałą nr LVII/279/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Firlej, kompostownik przydomowy:

  • może być otwarty lub zamknięty, wykonany z drewna, stali, betonu, cegieł, siatki lub tworzyw sztucznych,
  • musi zapewniać napowietrzanie, odprowadzanie wilgoci i nawilżanie masy kompostowanej,
  • podłoże pod kompostownikiem musi być przepuszczalne, zapewniające swobodny odpływ nadmiaru wody i dostęp do masy kompostowanej mikroorganizmom.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. 2023 r., poz. 1469,1852), każdy mieszkaniec jest zobowiązany do selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Jeżeli właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy nie wypełnia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dwukrotność miesięcznej stawki za jednego mieszkańca.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalona dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe przyjęta Uchwałą
nr LXIV/312/2023 Rady Gminy Firlej z dnia 29 listopada 2023 roku
 wynosi 217,00 zł za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje:

1) w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy – za każdy miesiąc,
w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec,

2) w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – za rok bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości.

Pierwszą deklarację o wysokości opłaty składa się w terminie 14 dni odpowiednio od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości albo w lokalu w budynku wielolokalowym objętym uchwałą, wytworzenia na danej nieruchomości lub w danym lokalu odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

Obowiązujące terminy płatności:

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w terminie do 25 dnia każdego miesiąca, którego dotyczy obowiązek uiszczenia opłaty.

Ryczałtowa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w terminie do 30 czerwca danego roku, którego dotyczy obowiązek uiszczenia opłaty.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na wyodrębniony rachunek bankowy Urzędu Gminy Firlej nr: 32 8707 1016 0200 0781 2002 0067 (Bank Spółdzielczy w Lubartowie, Oddział w Firleju). W tytule przelewu należy wpisać: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  imię i nazwisko podatnika, który złożył deklarację, adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne. Istniej możliwość uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w siedzibie Urzędu Gminy Firlej (II piętro, pokój nr 36) za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny. Dodatkowo właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy mogą uiszczać opłatę u inkasenta (sołtysi poszczególnych miejscowości).

Zgodnie z § 2 Uchwały nr LVII/280/2023 Rady Gminy Firlej z dnia 28 kwietnia 2023 roku
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz Obwieszczeniem Wojewody Lubelskiego z dnia 25 maja 2023 roku
o sprostowaniu błędu, obowiązują limity dostarczenia odpadów do PSZOK:

  • maksymalnie ośmiu opon w roku kalendarzowym,
  • do 500 kg w roku kalendarzowym odpadów budowlanych i rozbiórkowych
    z gospodarstw domowych.