Ogłoszenie o zwołaniu sesji

Miniaturka artykułu Ogłoszenie o zwołaniu sesji

Informuję, że w dniu 29 listopada 2023 r. (środa) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Firlej odbędzie się LXIV Sesja Rady Gminy Firlej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z sesji:

a) Nr LXII/2023 z dnia 19 października 2023 r.

b) Nr LXIII/2023 z dnia 10 listopada 2023 r.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Firlej w roku szkolnym 2022/2023.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Firlej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”. (Załącznik)

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. (Załącznik)

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XI/54/15 Rady Gminy Firlej z dnia 23 września 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania, odpłatności i trybu pobierania opłat oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. (Załącznik)

9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. (Załącznik)

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. (Załącznik)

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadam komunalnym dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. (Załącznik)

12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2024 rok. (Załącznik)

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Firlej na 2024 r. (Załącznik)

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2024 r. (Załącznik)

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy Firlej. (Załącznik)

16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LXII/303/2023 Rady Gminy Firlej z dnia 19 października 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubartowskiemu. (Załącznik)

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. (Załącznik)

18. Wolne wnioski.

19. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący

Rady Gminy Firlej

mgr inż. Radosław Janczara

Data dodania: 22.11.2023 15:22

Kategorie: Aktualności