Zawiadomienie o zwołaniu sesji

Miniaturka artykułu Zawiadomienie o zwołaniu sesji

Informuję, że w dniu 18 marca 2024 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Firlej odbędzie się LXVII Sesja Rady Gminy Firlej.

Proponowany porządek obrad:

1.         Otwarcie sesji.

2.         Przyjęcie porządku obrad.

3.         Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.         Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

5.         Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz działalności Policji na terenie Gminy Firlej w 2023 roku.

6.         Informacja na temat wypłacanych wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Firlej w roku 2023.

7.         Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień od Alkoholu i Narkotyków w Gminie Firlej za rok 2023.

8.         Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2023 r. oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań w 2024 r.

9.         Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Firlej. (Załącznik)

10.       Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu złoża piasku w Bykowszczyźnie w Gminie Firlej. (Załącznik)

11.       Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia woli przyjęcia darowizny od Powiatu Lubartowskiego. (Załącznik)

12.       Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Firlej w 2024 roku. (Załącznik)

13.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

14.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.

15.       Wolne wnioski.

16.       Zamknięcie obrad sesji.

                Przewodniczący

                                                                                                                           Rady Gminy Firlej

                                                                                                                     mgr inż. Radosław Janczara

Data dodania: 15.03.2024 13:46

Kategorie: Aktualności