Rekrutacja do szkół i przedszkoli 2024/2025

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

do  szkół podstawowych, przedszkoli samorządowych,

dla których Gmina Firlej jest organem prowadzącym.

 1. Informacje ogólne

Zasady przyjmowania do szkół podstawowych i przedszkola określone zostały w Rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.).

Ilekroć w niniejszej informacji jest mowa o rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem (art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe)

Miejsce zamieszkania kandydata

W rekrutacji do szkół podstawowych i przedszkoli istotne znaczenie ma miejsce zamieszkania kandydata. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego rodzica, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z póź. zm.). Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

II. Przyjmowanie do klasy

 1. Do klasy I szkoły podstawowej , na rok szkolny 2024/2025, przyjmowane są dzieci:
 2. 7- letnie (urodzone w roku 2017) – objęte obowiązkiem szkolnym,
 3. 6- letnie ( urodzone w roku 2018) zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,
 4. Starsze niż 7-letnie, którym w poprzednich latach odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego.
 5. Do klasy I szkoły podstawowej , której ustalono obwód, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu.
 6. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone w art. 131 ust 2 – Prawo oświatowe:
 1. – wielodzietność rodziny kandydata;
 2. – niepełnosprawność kandydata;
 3. – niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. – niepełnosprawność obojga z rodziców kandydata;
 5. – niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. – samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. – objęcie kandydata pieczą zastępczą;

Kryteria te mają jednakowa wartość po 10 pkt.

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

 • Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, przyjmowani są do klasy I na podstawie Zgłoszenia rodziców kandydata.

 Zgłoszenie zawiera:

 1. imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 2. imiona i nazwiska rodziców kandydata;
 3. adres poczty elektronicznej i numer telefonów rodziców kandydata – o ile je posiada.
 • do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151. ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe).

Wzór dostępny jest w każdej szkole podstawowej.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły

 • kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca;
 •  terminy w postępowaniu uzupełniającym zgodnie z harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym;
 •  w przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

Zasady  przyjęcia dzieci  do  przedszkola samorządowego w Gminie Firlej

1. Do przedszkola,  przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy

2. Do   przedszkola  przyjmowane są dzieci 3 – 6 letnie. Liczba oddziałów uzależniona będzie od ilości przyjętych dzieci.

 Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdym Zespole Szkolno-Przedszkolnym.

Linki

Data dodania: 29.02.2024 09:06

Kategorie: Aktualności