Ogłoszenie o zwołaniu Sesji

Miniaturka artykułu Ogłoszenie o zwołaniu Sesji

Dnia 28 kwietnia 2023 roku (piątek) o godz. 9:00 w budynku Urzędu Gminy Firlej odbędzie się Sesja Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Firlej nie narusza ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Firlej. (załącznik)
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Firlej. (załącznik-uchwała)(załączniki)
6. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
7. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Firlej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariatu za rok 2022.
8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień od Alkoholu i Narkotyków w Gminie Firlej za rok 2022.
9. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Firlej za 2022 rok i rekomendacje w zakresie realizacji zadań.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Firlej. (załącznik-uchwała)(załącznik-regulamin)
11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (załącznik)
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. (załącznik)
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIV/73/2019 Rady Gminy Firlej z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa. (załącznik)
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2023 rok (udzielenie upoważnienia w toku wykonywania budżetu). (załącznik)
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. (załącznik)
16. Wolne wnioski.
17. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Firlej
mgr. inż. Radosław Janczara

Data dodania: 20.04.2023 09:55

Kategorie: Aktualności