Kontrola posiadania przez właścicieli nieruchomości umowy na wywóz nieczystości ciekłych i dowodów uiszczenia opłaty za tą usługę

Na terenie gminy Firlej obecnie trwają kontrole właścicieli nieruchomości pod względem wykonywania obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1469, 1852), właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

1) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych,

2) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach
w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków,

3) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wójt kontroluje posiadanie umów przez właścicieli nieruchomości z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Firlej, oraz dowodów uiszczenia opłaty za usługę (art. 6 ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1469, 1852).

Należy pamiętać, że dowodem uiszczenia opłaty za usługę może być: rachunek, paragon, faktura-zapłacono gotówką, potwierdzenia wykonania przelewu za wystawioną fakturę.

Wójt jest zobowiązany prowadzić wyżej wymienioną kontrolę, co najmniej raz na dwa lata – art. 6 ust. 5aa ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W przypadku, gdy Wójt nie wykonuje obowiązku kontroli – gmina podlega karze pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 50 000 zł (art. 9z ust. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Wójt sporządza sprawozdanie dotyczące gospodarowania nieczystościami ciekłymi oraz przekazuje je właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska i właściwemu dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie corocznie, nie później niż do końca kwietnia roku następującego po roku, którego dotyczy (art. 3 ust. 5 i ust. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Należy pamiętać, że zgodnie z § 8 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Firlej, przyjętym Uchwałą Rady Gminy Firlej nr LVII/279/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku, właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego z częstotliwością nie dopuszczającą do jego przepełnienia oraz wylewania się i przenikania jego zawartości do gruntu, biorąc pod uwagę liczbę osób z niego korzystających i zużycie wody oraz jego pojemność. Zbiornik bezodpływowy do gromadzenia nieczystości ciekłych powinien być opróżniany nie rzadziej jednak niż 2 razy do roku. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do opróżniania osadnika w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji oczyszczalni, nie rzadziej jednak niż co dwa lata.

Przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaściciela, użytkownika wieczystego oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, (art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Właściciele nieruchomości, którzy nie posiadają aktualnej umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na świadczenie tej usługi na terenie Gminy Firlej, powinni niezwłocznie zawrzeć umowę.

Podmiotami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Firlej są:

  1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, ul. Parkowa 6, 21-100 Lubartów, tel:81 855 23 87, 81 855 20 96 wew. 47.
  2. EKO-TRANS Sp. z o.o. , Samoklęski 28, 21-132 Kamionka, tel: 81 52 44 561.
  3. TRAS-KOM Tomasz Cieniuch, ul. Leśna 12, 21-136 Firlej, tel: 667-112-088.
  4. Gmina Kock, ul. Jana Pawła II 29, 21-150 Kock, tel: 81 859 10 04.
  5. APM-TRANS Piotr Daniewski, Siedliska 30A, 21-132 Kamionka, tel: 663 824 133.

Gmina ma obowiązek prowadzić w postaci elektronicznej ewidencję zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, o czym mówi art. 3 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym celu prosimy o zgłaszanie posiadanych zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza. Zgłoszenie można pobrać poniżej oraz w siedzibie Urzędu Gminy Firlej, ul. Rynek 1, 21-136 Firlej. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Firlej pod numerem telefonu 81 857 50 41 wew. 25, w godzinach pracy Urzędu.

Pliki do pobrania

Data dodania: 21.11.2023 10:41

Kategorie: Aktualności