Zmiana wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Miniaturka artykułu Zmiana wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Firlej informuje, iż od dnia 1 stycznia 2023 roku zmianie ulegają stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są uiszczane przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Właściciel nieruchomości nie ma obowiązku złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata zostanie ustalona na podstawie danych zawartych w ostatniej złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519) w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wójt Gminy Firlej ma obowiązek zawiadomić każdego właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy o wysokości opłaty jaką należy uiścić przed upływem terminu płatności, czyli przed 25 stycznia 2023 roku.

Zgodnie z § 2 Uchwały nr L/248/2022 Rady Gminy Firlej z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, informuję, że od dnia 1 stycznia 2023 roku obowiązują limity dostarczenia do PSZOK:

  • maksymalnie czterech opon samochodowych w roku kalendarzowym, pochodzących z nieruchomości, dla której została złożona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • do 500 kg w roku kalendarzowym odpadów budowlanych i rozbiórkowych, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych prac remontowo – budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lub rozbiórkę ani zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do budowy z nieruchomości, dla której została złożona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Więcej informacji w zakładce: https://www.firlej.pl/gospodarka-odpadami/

Data dodania: 03.01.2023 12:01

Kategorie: Aktualności