Ogłoszenie o zwołaniu sesji

Miniaturka artykułu Ogłoszenie o zwołaniu sesji

Dnia 2 września 2022 roku (piątek) o godz.9:00 w budynku Urzędu Gminy Firlej odbędzie się Sesja Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:
1.         Otwarcie obrad.
2.         Przyjęcie porządku obrad.
3.         Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.         Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
5.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Firlej. (załącznik)
6.         Podjęcie uchwały w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Uczniów Uzdolnionych uczących się na terenie Gminy Firlej. (załącznik)
7.         Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Firlej dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych pobierających naukę na terenie Gminy Firlej. (załącznik)
8.         Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Firlej w roku szkolnym 2022/2023. (załącznik)
9.         Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych nauczycielom niewymienionym w art. 42 ust. 3 ustawy Karta nauczyciela tj: pedagog specjalny, terapeuta, doradca zawodowy w szkołach prowadzonych przez Gminę Firlej. (załącznik)
10.       Podjęcie uchwały  w sprawie  zmian w budżecie Gminy Firlej. (załącznik)
11.       Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
12.       Zakończenie obrad.

Data dodania: 24.08.2022 09:02

Kategorie: Aktualności