Wybór ławników na lata 2024-2027

Miniaturka artykułu Wybór ławników na lata 2024-2027

Informacja w sprawie zgłaszania kandydatów na  ławników na kadencję 2024-2027

Niniejszym informuję, iż w roku bieżącym upływa kadencja ławników sądowych.

W związku z powyższym zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 26 kwietnia 2023 r. przystępujemy do wyboru 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Lubartowie. Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku prawo o ustroju sadów powszechnych (Dz. U z 2023 r., poz. 217 z późn. zm.) kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca 2023 roku.

W myśl art. 158 § 1 ww. ustawy ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Zaś wg dyspozycji art. 159 § 1 wymienionej ustawy ławnikiem nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na
podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można pobierać, po czym wypełnione składać w Urzędzie Gminy Firlej pok. Nr 27 w dni pracy Urzędu w godzinach 7.30 – 15.30.

Wybory ławników Rada Gminy dokona w głosowaniu tajnym, w terminie do końca października 2023 roku.

Jednocześnie zwracam uwagę iż zgodnie z art.162 §10 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu lub które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu,  pozostawia się bez biegu, a przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydata jest niedopuszczalne.

Zastępca Wójta Gminy
Małgorzata Zagojska

Karta zgłoszenia na ławnika

Lista osób zgłaszających

Oświadczenie kandydata na ławnika (postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe)

Oświadczenie kandydata na ławnika (władza rodzicielska)

Data dodania: 26.05.2023 12:46

Kategorie: Aktualności