NOWE ŚWIADCZENIE – DODATEK WĘGLOWY

Miniaturka artykułu NOWE ŚWIADCZENIE – DODATEK WĘGLOWY

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438).

 Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ust. 1, rozumie się:
1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

 W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3000 złotych.

Wnioski o dodatek węglowy można będzie składać od 22 sierpnia 2022r. do 30 listopada 2022r.  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Firleju ul. Partyzancka 21.         

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

W przypadku złożenia wniosku po dniu 30 listopada 2022r. wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.

Poniżej zamieszczamy plik wniosku do pobrania i samodzielnego wypełnienia w domu.

Wniosek o dodatek węglowy

Data dodania: 19.08.2022 14:30

Kategorie: Aktualności