Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

W dniu 1 lipca  weszła w życie ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Powyższa ustawa określa warunki, tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia powyższej funkcji.

Świadczenie w kwocie 300 zł miesięcznie, przysługuje osobie, która łącznie spełnia następujące warunki:

 1. pełniła funkcję sołtysa na podstawie ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 i 527) przez okres, co najmniej dwóch kadencji, nie mniej niż przez 8 lat,
 2. osiągnęła wiek:
  1. w przypadku kobiet – 60 lat,
  1. w przypadku mężczyzn – 65 lat.

UWAGA! Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji. Do powyższego okresu wlicza się również okres pełnienia funkcji na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jednakże wyłącznie wtedy, gdy osoba pełniąca funkcję sołtysa, pełniła tę funkcję również na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Świadczenie nie przysługuje:

 1. osobom poniżej określonego w ustawie wieku:

a) kobietom poniżej 60 roku życia,

b) mężczyznom poniżej 65 roku życia,

 • pełniącym funkcję sołtysa przez okres krótszy niż 2 kadencje, mniej niż 8 lat.
 • pełniącym funkcję sołtysa wyłącznie na postawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
 • skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Wniosek o przyznanie świadczenia składa się w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Świadczenie w drodze decyzji przyznaje i wypłaca Prezes KRUS.

Do wniosku o przyznanie świadczenia składanego w KRUS należy dołączyć:

 1. zaświadczenie wójta, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji lub postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, w przypadku nie dysponowania przez urząd danymi potwierdzającymi okres pełnienia funkcji,
 2. w przypadku, gdy wójt wyda postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, wraz z wnioskiem o przyznanie świadczenia, wnioskodawca składa pisemne oświadczenie o spełnieniu wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez okres, co najmniej dwóch kadencji, nie mniej niż przez 8 lat, potwierdzone pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez, co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa,
 3. oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Powyższe oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Zgodnie z art. 217 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1996 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku.

Zgodnie z art.1 ust.1 pkt 1b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.) wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej. Opłata skarbowa od zaświadczenia wydanego na wniosek wynosi 17,00 zł, a obowiązek uiszczenia opłaty powstaje w chwili złożenia wniosku.

Powyższej opłaty należy dokonać na rachunek bankowy Gminy Firlej nr :

41 8707 1016 0200 0781 2002 0002

BS w Lubartowie Oddział w Firleju.

W tytule należy podać IMIĘ I NAZWISKO WNIOSKODAWCY oraz dopisek „opłata skarbowa – świadczenie dla sołtysa”

Wniosek

Data dodania: 04.07.2023 12:47

Kategorie: Aktualności