Program „ Posiłek w szkole i w  domu” – 2022 rok

Miniaturka artykułu Program „ Posiłek w szkole i w  domu” – 2022 rok

Gmina Firlej informuje o przyznaniu przez Wojewodę Lubelskiego dotacji na realizację w 2022 roku Programu „ Posiłek w szkole i w domu”. Planowany całkowity koszt realizacji Programu wyniesie 103.750 zł. Na realizację programu w 2022 roku Gmina Firlej otrzymała dotację w wysokości 83.000 zł. Wkład własny gminy w realizacji Programu wynosi 20.750 zł, za zgodą Wojewody  Lubelskiego został zmniejszony  z wymaganych 40% do 20%

Program ma charakter modułowy. Realizatorem Programu (moduł 1 i 2 ) w Gminie Firlej jest Ośrodek Pomocy Społecznej  w Firleju.

OPIS PROGRAMU:

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej.

Cele Programu

Celem modułu 1 i 2 Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. W ramach modułów 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form :

1) posiłek;

2) świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności;

3) świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego w art. 8  ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej , znajdujące się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Data dodania: 14.03.2022 15:10

Kategorie: Aktualności