Ogłoszenie o zwołaniu sesji

Miniaturka artykułu Ogłoszenie o zwołaniu sesji

Dnia 26 listopada 2021 roku (piątek) o godz. 9:00 w budynku Urzędu Gminy Firlej odbędzie się Sesja Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Firlej w roku szkolnym 2020/2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Gminy Firlej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”. (załącznik)
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XI/54/15 Rady Gminy Firlej z dnia 23 września 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania, odpłatności i trybu pobierania opłat oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. (załącznik)
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIX/102/2020 Rady Gminy Firlej z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Firlej. (załącznik)
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIX/103/2020 Rady Gminy Firlej z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (załącznik)
11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2022 r. (załącznik)
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Firlej na 2022 rok. (załącznik)
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2022. (załącznik)
14. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy Firlej. (załącznik)
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/26/11 Rady Gminy Firlej z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym i sołtysom za pracę w samorządzie gminnym. (załącznik)
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. (załącznik)
17. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
18. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy Firlej

mgr inż. Radosław Janczara

                                                                                                                            

                                                                                                                     Data dodania: 17.11.2021 13:25

Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia