Ogłoszenie o zwołaniu sesji

Miniaturka artykułu Ogłoszenie o zwołaniu sesji

 

Dnia 25 czerwca 2021 roku (piątek) o godz.900 w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Firlej odbędzie się Sesja Rady Gminy.

                             

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
Ocena zasobów pomocy społecznej w gminie Firlej za rok 2020 i rekomendacje w zakresie realizacji zadań.
Raport o stanie Gminy Firlej za rok 2020:

a) debata nad raportem,

b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Firlej za 2020 rok.(projekt uchwały)

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.(projekt uchwały)

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Firlej z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.(projekt uchwały)

Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Firlej w roku szkolnym 2021/2022.(projekt uchwały)

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, nauczycielom niewymienionym w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela tj. psychologa i logopedy w szkołach prowadzonych przez Gminę Firlej.(projekt uchwały)

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Firlej.(projekt uchwały)(załącznik do uchwały)

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. (projekt uchwały).

Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

Zakończenie obrad.

Przewodniczący        

Rady Gminy Firlej       

mgr inż. Radosław Janczara

Data dodania: 17.06.2021 08:39

Kategorie: Aktualności