Ogłoszenie o zwołaniu Sesji

Miniaturka artykułu Ogłoszenie o zwołaniu Sesji

Dnia 22 września 2023 roku (piątek) o godz.900 w budynku Urzędu Gminy Firlej odbędzie się Sesja Rady Gminy.

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

a) Nr LIX/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r.

b) Nr LX/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.

5. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Firleju za 2022 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Firleju. (załącznik)

7. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Firlej. (załącznik)

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w samorządowym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Firlej. (załącznik)

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. (załącznik)

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Firlej. (załącznik)

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdującym się w wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Gminy Firlej.(załącznik)

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. (załącznik)

13. Wolne wnioski.

14. Zakończenie obrad.

Data dodania: 18.09.2023 15:33

Kategorie: Aktualności