Ogłoszenie o zwołaniu sesji

Miniaturka artykułu Ogłoszenie o zwołaniu sesji

Dnia 30 stycznia 2023 roku (poniedziałek) o godz.15:00 w budynku Urzędu Gminy Firlej odbędzie się Sesja Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
6. Złożenie sprawozdania z działalności Rady Gminy za 2022 rok oraz przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2023 rok.
7. Złożenie sprawozdań z działalności komisji Rady Gminy za 2022 rok oraz przyjęcie planów pracy komisji Rady Gminy na 2023 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych tym programem. (załącznik)
9. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr II/11/18 Rady Gminy Firlej w sprawie ustanowienia programu osłonowego pn. „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2019-2023”. (załącznik)
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Firlej na lata 2023-2030” oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. (załącznik)
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. (załącznik)
12. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Firlej
mgr. inż. Radosław Janczara

Jednocześnie informujemy, że w dniu 26.01.2023r. o godzinie 15:00 w budynku Urzędu Gminy Firlej odbędzie się Komisja Rady Gminy Firlej.

Data dodania: 23.01.2023 15:30

Kategorie: Aktualności