Ogłoszenie o zwołaniu Sesji

Miniaturka artykułu Ogłoszenie o zwołaniu Sesji

Dnia 28 października 2022 roku (piątek) o godz.15:00 w budynku Urzędu Gminy Firlej odbędzie się Sesja Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji rady gminy:
            a) protokół Nr XLVI z dnia 2 września 2022 r.
            b) protokół Nr XLVII z dnia 30 września 2022 r.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Firlej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie petycji o utworzeniu Młodzieżowej Rady Gminy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
11. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy Firlej
mgr. inż. Radosław Janczara

Jednocześnie informujemy, że Komisje Rady Gminy Firlej odbędą się w dniu 25 października 2022r. o godzinie 15:00 w budynku Urzędu Gminy Firlej.

Data dodania: 19.10.2022 14:47

Kategorie: Aktualności