Ogłoszenie o zwołaniu Sesji

Miniaturka artykułu Ogłoszenie o zwołaniu Sesji

Dnia 27 maja 2022 roku (piątek) o godz.900 w budynku Urzędu Gminy Firlej odbędzie się Sesja Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:

1.         Otwarcie obrad.
2.         Przyjęcie porządku obrad.
3.         Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.         Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
5.         Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
6.         Ocena zasobów pomocy społecznej w gminie Firlej za rok 2021 i rekomendacje w zakresie realizacji zadań.
7.         Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Firlej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2021.
8.         Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Firlej dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych pobierających naukę na terenie gminy Firlej. (załącznik)
9.         Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień od Alkoholu i Narkotyków w Gminie Firlej na rok 2022. (załącznik)(załącznik)
10.       Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia nowo projektowanych dróg publicznych do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Firlej. (załącznik)
11.       Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubartowskiemu 
(remont drogi powiatowej nr 1511L). (załącznik)
12.       Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubartowskiemu
(budowa drogi powiatowej nr 1536L). (załącznik)
13.       Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. (załącznik)
14.       Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
15.       Zakończenie obrad.

Data dodania: 20.05.2022 15:00

Kategorie: Aktualności