Ogłoszenie o zwołaniu sesji

Miniaturka artykułu Ogłoszenie o zwołaniu sesji


Dnia 29 kwietnia 2022 roku (piątek) o godz. 9:00 w budynku Urzędu Gminy Firlej odbędzie się Sesja Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:

1.         Otwarcie obrad.
2.         Przyjęcie porządku obrad.
3.         Przyjęcie protokołu z sesji rady gminy:
            a) Nr XLI/2022 z dnia 29 marca 2022 roku,
            b) Nr XLII/2022 z dnia 6 kwietnia 2022 roku.
4.         Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
5.         Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
6.         Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru jezior Firlej-Kunów nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Firlej. (załącznik)
7.         Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru jezior Firlej-Kunów. (załącznik)
8.         Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Firleju za rok 2021.
9.         Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Firlej w 2022 roku. (załącznik)
10.       Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Firlej w 2022 r. (załącznik1)(załącznik2)(załącznik3)
11.       Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, części nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr ewid. 1947 położonej w obrębie geodezyjnym 7-Firlej gmina Firlej, stanowiącej własność gminy Firlej. (załącznik)
12.       Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Cechu Zdunów Polskich. (załącznik)
13.       Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
14. Zakończenie obrad.

                                                                                       Przewodniczący 
Rady Gminy Firlej

                                                                                                                   mgr. inż. Radosław Janczar

Data dodania: 21.04.2022 08:19

Kategorie: Aktualności