Ogłoszenie o zwołaniu Sesji

Miniaturka artykułu Ogłoszenie o zwołaniu Sesji

Dnia 17 grudnia 2021 roku (piątek) o godz. 9:00 w budynku Urzędu Gminy Firlej odbędzie się Sesja Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:

1.         Otwarcie obrad.
2.         Przyjęcie porządku obrad.
3.         Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.         Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
5.         Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
6.         Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień od Alkoholu i Narkotyków w Gminie Firlej na rok 2022. (załącznik-program)(załącznik)
7.         Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Firleju jako trwałemu zarządcy na oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat, części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. 2.2270 o pow. 11,6150 ha położonej w miejscowości Firlej, Gmina Firlej, stanowiącej własność Gminy Firlej. (załącznik)
8.         Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. (załącznik)
9.         Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zakładu Usług Komunalnych w Firleju. (załącznik)
10.       Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (załącznik)
11.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (załącznik)
12.       Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. (załącznik)
13.       Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
14.       Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy Firlej

mgr inż. Radosław Janczara

Data dodania: 10.12.2021 11:21

Kategorie: Aktualności