Obowiązek zgłoszenia zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Miniaturka artykułu Obowiązek zgłoszenia zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Wójt Gminy Firlej informuje właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Firlej, których budynki nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej o konieczności zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków, którzy dotychczas nie złożyli formularza do Urzędu. Obowiązek zgłoszenia zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków do ewidencji ciąży na wszystkich właścicielach nieruchomości, także tych na których jest prowadzona działalność gospodarcza, m.in. działalność turystyczna, sklepy, szkoły.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519) właściciele nieruchomości mają obowiązek:

1. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;

2. gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach
w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków;

3. pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.

Ponadto zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, obowiązani są w razie kontroli do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transport nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Podmiotami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Gminy Firlej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych są:

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, ul. Parkowa 6, 21-100 Lubartów, tel:81 855 23 87, 81 855 20 96 wew. 47,

2. EKO-TRANS Sp. z o.o. , Samoklęski 28, 21-132 Kamionka, tel: 81 52 44 561,

3. TRAS-KOM Tomasz Cieniuch, ul. Leśna 12, 21-136 Firlej, tel: 667-112-088,

4. Gmina Kock, ul. Jana Pawła II 29, 21-150 Kock, tel: 81 859 10 04,

5. APM-TRANS Piotr Daniewski, Siedliska 30A, 21-132 Kamionka, tel: 663 824 133.

Data dodania: 21.04.2023 14:55

Kategorie: Aktualności