Kontrola umów na odbiór odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości niezamieszkałej

Miniaturka artykułu Kontrola umów na odbiór odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości niezamieszkałej

Wójt Gminy Firlej informuje, że planuje przystąpić do przeprowadzenia kontroli, do której zobowiązuje zapis art. 6 ust. 5aa ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519).

Przedmiotem kontroli będzie wykonywanie obowiązków, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ciążących na przedsiębiorcach prowadzących działalność gospodarczą, w sposób zgodny z art. 5 ust. 1 pkt 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie
z przepisami.

Na terenie Gminy Firlej systemem gospodarowania odpadami komunalnymi są objęte nieruchomości:

  • na których zamieszkują mieszkańcy,
  • na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe.

Do nieruchomości niezamieszkałych, czyli takich, na których nikt nie mieszka, a wytwarzane są odpady komunalne zalicza się np. budynki użyteczności publicznej, apteki, biblioteki, placówki oświatowe, lokale handlowe, gastronomiczne, zakłady rzemieślnicze, usługowe, produkcyjne, sklepy, bary, gospodarstwa agroturystyczne, itd.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych i którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, są zobowiązani do zawarcia umowy na odbiór odpadów z przedsiębiorcą odbierającym odpady, wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej.

Przypomina się podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, że niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami powstającymi na skutek prowadzonej działalności gospodarczej.

Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina zobowiązana jest prowadzić ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na odbiór odpadów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

W celu wypełnienia obowiązku nałożonego na Gminę przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przedsiębiorcy prowadzący działalność z terenu Gminy Firlej, zostaną wezwani do dostarczenia, do Urzędu Gminy Firlej kopii zawartej umowy i dowodów uiszczenia opłaty za wykonaną usługę. Zapis art. 5 ust 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mówi, że w przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję nakazującą wykonanie obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami ustawy.

Data dodania: 18.04.2023 09:30

Kategorie: Aktualności