Komunikat dotyczący wydawania skierowań do otrzymania paczek żywnościowych – Podprogram – 2021 Plus

Miniaturka artykułu Komunikat dotyczący wydawania skierowań do otrzymania paczek żywnościowych – Podprogram – 2021 Plus

Ośrodek Pomocy Społecznej w Firleju informuje, że od dnia 1 marca 2023r. do tutejszego Ośrodka można się zgłaszać po odbiór skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014-2020 Podprogram – 2021 Plus.

Skierowania będą wydawane do dnia 31 marca 2023r.

Okres realizacji Podprogramu – 2021 Plus : od lutego 2023 r. do sierpnia 2023 r.

Kto może otrzymać pomoc żywnościową:

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1320,00  zł na każdą osobę w rodzinie.

Weryfikacja dochodu nastąpi na podstawie dochodów osiągniętych w miesiącu poprzedzającym wydanie skierowania,  dlatego też należy przedłożyć następujące dokumenty:

1. zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodu uzyskanego w miesiącu lutym 2023r. ( druk zaświadczenia do pobrania w OPS),

2. decyzję lub odcinek renty, emerytury, renty rodzinnej, renty socjalnej, świadczenia przedemerytalnego, zasiłku przedemerytalnego , zasiłku dla bezrobotnych za m-c luty 2023r.

3. decyzję lub zaświadczenie o pobranych  świadczeniach rodzinnych, świadczeniu pielęgnacyjnym,  specjalnym zasiłku opiekuńczym, zasiłku pielęgnacyjnym, funduszu alimentacyjnym za m-c luty 2023r.,

4. inne dokumenty stwierdzające osiąganie dochodów z innych nie wymienionych źródeł (m.in zaświadczenie o posiadaniu gosp. rolnego lub nakaz podatkowy za rok 2023, oświadczenie o dochodzie uzyskanym z tytułu działalności gospodarczej ).

Data dodania: 03.03.2023 13:12

Kategorie: Aktualności