Komunikat dotyczący wydawania skierowań do odbioru paczek żywnościowych – Podprogram 2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Firleju informuje, że  do tutejszego Ośrodka można się zgłaszać po odbiór skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021.

Kryterium dochodowe do otrzymania pomocy żywnościowej wynosi tj.  1542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej
i 1161,60 zł dla osoby w rodzinie.

Informujemy, iż tutejszy Ośrodek ma możliwość wydania skierowań łącznie dla 600 osób .

Weryfikacja dochodu nastąpi na podstawie dochodów osiągniętych w miesiącu poprzedzającym wydanie skierowania (październik lub listopad br.) dlatego też należy przedłożyć następujące dokumenty:

1. zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodu uzyskanym w m-cu październiku lub listopadzie 2021r.
2. decyzję lub odcinek renty, emerytury, renty rodzinnej, renty socjalnej, świadczenia przedemerytalnego, zasiłku przedemerytalnego za m-c październik lub listopadzie 2021r.
3. decyzję o świadczeniach rodzinnych, świadczeniu pielęgnacyjnym, zasiłku dla opiekuna, specjalnym zasiłku opiekuńczym, zasiłku pielęgnacyjnym, funduszu alimentacyjnym,
4. wyrok sądowy zasądzający alimenty,
5. inne dokumenty stwierdzające osiąganie dochodów z innych nie wymienionych źródeł (m.in zaświadczenie o posiadaniu gosp.rolnego lub nakaz podatkowy za rok 2021).

Żywność będzie wydawana przez  Ośrodek Pomocy Społecznej w Firleju.
Pierwsza dostawa żywności nastąpi w I kwartale 2022r.

Data dodania: 15.11.2021 15:30

Kategorie: Aktualności, Komunikaty