Informacje dotyczące usuwania drzew i krzewów

W istniejących przepisach w zakresie usuwania drzew i krzewów nastąpiły zasadnicze zmiany, a dotyczą one głównie przypadków, gdy planujemy wyciąć drzewo na terenie działki stanowiącej własność osoby fizycznej i nie jest to związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

1. W takiej sytuacji wymagane jest: Zgłoszenie do Wójta zamiaru usunięcia drzewa z działki stanowiącej własność osoby fizycznej, gdy wycinka nie ma związku z działalnością gospodarczą i dotyczy drzewa, którego obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm przekracza:
80cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
65cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
50cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

2. Organ (Wójt) w terminie 21 dni od zgłoszenia dokonuje oględzin drzew w terenie, sporządza protokół a następnie w terminie 14 może zgłosić sprzeciw (liczy się data nadania pisma). W przypadku gdy taki sprzeciw nie nastąpi drzewo można usunąć.

3. W przypadku usunięcia drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu, a także pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, organ wymierza administracyjną karę pieniężną za usunięcie drzewa bez zezwolenia.

4. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin w terenie, jego usunięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

5. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin przeprowadzonych przez organ  w związku ze złożonym zgłoszeniem usunięcia drzewa  złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a budowa będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

6. Organ może, przed upływem terminu 14 dni od dnia przeprowadzenia oględzin, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa. Uwaga: Organ wydaje zaświadczenie na wniosek zgłaszającego.

7. Organ obligatoryjnie wnosi sprzeciw do zamiaru usunięcia drzewa w przypadku gdy:
a) zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na jego usunięcie,
b) wnioskodawca nie uzupełni zgłoszenia zgodnie z obowiązkiem nałożonym w drodze postanowienia,

8. Organ może wnieść sprzeciw do zgłoszenia w przypadku gdy:
a) drzewo zlokalizowane jest na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub teren ten jest chroniony innymi zapisami tego planu,
b) drzewo usytuowane jest na terenie objętym jedną z form ochrony, tj. na obszarze chronionego krajobrazu lub na obszarze Natura 2000,
c) w przypadku spełnienia przez drzewo kryteriów  uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody określonych przez Ministra Środowiska w drodze rozporządzenia.

Uwaga. Wniesienie sprzeciwu przez organ wyklucza możliwość usunięcia drzewa wskazanego w zgłoszeniu.

Do 14 dniowego terminu na wniesienie przez organ sprzeciwu należy doliczyć kilka dni na przekazanie ewentualnego rozstrzygnięcia organu (decyzji o sprzeciwie) za pośrednictwem operatora pocztowego.

9. Organ udostępnia protokół z oględzin wyłącznie na wniosek zgłaszającego.

Inne podmioty, a także osoby fizyczne usuwające drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej na nieruchomościach stanowiących ich własność muszą złożyć wniosek do urzędu gminy o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów oraz uzyskać zezwolenie w drodze decyzji administracyjnej.

Bez zezwolenia można usuwać m.in. (na podstawie art. 83f ust.1 ustawy o ochronie przyrody):
– krzewy rosnące w skupisku o powierzchni do 25 m2,
– drzewa lub krzewy usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,
– drzewa lub krzewy owocowe,
– drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
1. 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
2. 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu kolonolistnego,
3. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Poniżej zamieszczamy przykładowe wzory map obrazujących drzewa przeznaczone do wycinki, do dołączenia do wniosku.

Wnioski do pobrania:

Druk zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew dla osób fizycznych

Druk wniosku o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

Wzory map