Informacja dla właścicieli nieruchomości, którzy prowadzą działalność gospodarczą, w tym także usługi hotelarskie, gospodarstwa agroturystyczne oraz wynajem pokoi gościnnych i domków letniskowych

Wójt Gminy Firlej informuje, że właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie są objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, prowadzący:

  • działalność gospodarczą,
  • usługi hotelarskie,
  • gospodarstwa agroturystyczne,
  • wynajem pokoi gościnnych i domków letniskowych,

zobowiązani są do posiadania aktualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych i korzystania z usług.

Zgodnie z zapisem art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 roku (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.) właściciele nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi; są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wpisanego do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 (prowadzonej przez Wójta Gminy Firlej) – przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Zgodnie z art. 6 ust 5aa ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 roku (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.), wójt jest obowiązany prowadzić kontrolę posiadania umów, zgodności postanowień umowy oraz dowodów uiszczania opłat za usługę, co najmniej raz na dwa lata.

Należy pamiętać, że dowody uiszczania opłaty za wykonaną usługę muszą ukazywać regularność pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych. Podmiot odbierający odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości jest obowiązany przekazać właścicielowi nieruchomości, od którego odbiera odpady komunalne, rachunek, w którym są wyszczególnione koszty odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  gminy prowadzą ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

Obecnie prowadzone są przygotowania organizacyjne do przeprowadzenia kontroli w powyższym zakresie.

Zgodnie z § 5 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Firlej (Dz. U. Woj. Lubelskiego,  poz.  3282) do zbierania odpadów przewidziano dla nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne (tzw. nieruchomość niezamieszkała) – pojemniki o minimalnej pojemności 60 l na odpady niesegregowane i pojemniki lub worki o minimalnej pojemności 60 l na frakcje zbierane selektywnie.

Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustalono  następującą minimalną pojemność pojemnika lub worka przeznaczonego do zbierania odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) oraz segregowanych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) nie więcej niż 6 osób – pojemnik lub worek o pojemności 60 l;
2) nie mniej niż 7 osób i nie więcej niż 13 osób – pojemnik lub worek o pojemności 120 l;
3) co najmniej 14 osób – co najmniej dwa pojemniki lub worki o pojemności 120 l.

Należy pamiętać, że w § 7 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Firlej (Dz. U. Woj. Lubelskiego,  poz.  3282) została ustalona częstotliwość i sposób odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych, z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) papier – jeden raz w kwartale,
2) szkło – jeden raz w kwartale,
3) metale i tworzywa sztuczne – jeden raz w miesiącu,
4) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone – w okresie od 1czerwca do 30 września dwa razy w miesiącu, w pozostałym okresie roku kalendarzowego jeden raz w miesiącu,
5) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – w okresie od 1 czerwca do 30 września dwa razy w miesiącu, w pozostałym okresie roku kalendarzowego jeden raz w miesiącu.

Podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Firlej to m.in.:

  • P.H.U. EKO-TRANS  Cezary Kubacki Wielkie 90, 21-143 Abramów,
  • EKO-TRANS Sp. z o.o. Samoklęski 28, 21-132 Kamionka,
  • Przedsiębiorstwo Gospodarki  Komunalnej Sp. z o.o. ul. Parkowa 6, 21-100 Lubartów.

Rejestr podmiotów posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Firlej znajduję się pod adresem:

https://ugfirlej.bip.lubelskie.pl/index.php?id=71&p1=szczegoly&p2=1561960

Data dodania: 05.06.2023 14:55

Kategorie: Aktualności