Informacja dla mieszkańców na temat dodatku elektrycznego

Miniaturka artykułu Informacja dla mieszkańców na temat dodatku elektrycznego

Na podstawie ustawy z 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U.
z 2022, poz. 2127 z późn. zm.) przysługuje dodatek elektryczny odbiorcy energii elektrycznej
w gospodarstwie domowym, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa jest zasilane energią elektryczną i źródło zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 roku, albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego można składać od 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r. w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Mieszkańcy Gminy Firlej mogą złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Firlej. Wnioski o wypłatę dofinansowania do prądu złożone po dniu 1 lutego 2023 r. gmina pozostawi bez rozpoznania. Dodatek elektryczny będzie wypłacany do 31 marca 2023 roku.

Wysokość dodatku elektrycznego zgodnie z ustawą wynosi:
– 1000 zł,
– 1500 zł w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w 2021 roku wyniosło więcej niż 5 MWh,

Dodatek elektryczny można otrzymać tylko na jeden adres. Zgodnie z zasadą – jeden dodatek elektryczny na jeden adres.

O dopłatę do prądu będą mogły ubiegać się osoby, które swoje gospodarstwa domowe ogrzewają za pomocą energii elektrycznej, w tym wykorzystują pompy ciepła. Przez gospodarstwo domowe rozumie się:
– osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą – gospodarstwo jednoosobowe,
– osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione, ale pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące – gospodarstwo wieloosobowe.

Dodatek elektryczny nie przysługuje też gospodarstwom domowym:
–  objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego oraz dodatków do innych paliw niż węgiel,
– zamieszkującym pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji.

Zgodnie z ustawą, w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek elektryczny przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Wzór wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego został określony w rozporządzeniu Ministra Klimatu
i Środowiska z dnia 24 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2022, poz. 2443) w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Firlej (ul. Rynek 1, 21-136 Firlej) w Biurze Obsługi Interesanta na parterze budynku.

>> Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego <<

Data dodania: 01.12.2022 10:51

Kategorie: Aktualności