miniatura  

Urząd Gminy Firlej informuje, iż właściciele gospodarstw rolnych, w których wystąpiły szkody spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, w postaci deszczu nawalnego oraz gradu mogą składać indywidualne oświadczenia o oszacowanie strat do Urzędu Gminy Firlej.

Zgłoszenia dokonuje się na formularzach oświadczeń opracowanych przez Wydział Środowiska i Rolnictwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie dostępnych pod adresem https://luwwlublinie.bip.gov.pl/rolnictwo/110986_procedura-szacowania-strat.html

W zgłoszeniach należy obowiązkowo podać wszystkie uprawy rolne występujące w gospodarstwie rolnym (nazwę uprawy i jej powierzchnię w ha), tzn. zarówno uprawy w których wystąpiły szkody jak i te, w których nie odnotowano strat (dane te muszą być zgodne z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie za 2020 r. składanym do ARiMR). W zgłoszeniu należy podać także wielkość produkcji zwierzęcej w gospodarstwie (jeśli występuje).

W przypadku gospodarstwa rolnego położonego na obszarze dwóch gmin, w których wystąpiły szkody, formularze składa się do każdej gminy oddzielnie wpisując do nich tylko uprawy znajdujące się na terenie danej gminy. Po sporządzeniu protokołów cząstkowych są one przekazywane przez rolnika do gminy, na terenie której znajduje się siedziba gospodarstwa (tzn. miejsce zamieszkania rolnika). Komisja w tej gminie sporządza protokół zbiorczy, wpisując do niego wszystkie uprawy z protokołów cząstkowych oraz uprawy położone na swoim terenie oraz produkcję zwierzęcą na podstawie oświadczenia rolnika.

Komisja dokona oszacowania szkód w terminie do dwóch miesięcy od zgłoszenia, czyli złożenia oświadczeń o stratach, nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy. Następnie Komisja sporządza protokół szacowania strat i przekazuje go do Wojewody Lubelskiego w terminie 30 dni od dnia oszacowania szkód. Oszacowanie przez Komisję szkód i sporządzony protokół strat będzie podstawą ubiegania się o ewentualne wsparcie dla rolnika.