sesja r g  

Dnia 27 marca 2020 roku (piątek) 30 marca 2020 roku (poniedziałek) o godz.900 w lokalu Urzędu Gminy Firlej odbędzie się Sesja Rady Gminy.

                             

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
 6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień od Alkoholu i Narkotyków w Gminie Firlej za rok 2019.
 7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Firleju za rok 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Firlej. (Projekt uchwały)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Firlej.(Projekt uchwały)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru jezior Firlej-Kunów.(Projekt uchwały)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Firlej.(Projekt uchwały)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.(Projekt uchwały)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Firlej w 2020 roku.(Projekt uchwały)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Firlej w 2020 roku.(Projekt uchwały)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za parkowanie pojazdów na parkingach niestrzeżonych zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi oraz sposobu pobierania.(Projekt uchwały)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.(Projekt uchwały)
 17. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 18. Zakończenie obrad.

Przewodniczący        

Rady Gminy Firlej       

mgr inż. Radosław Janczara