miniatura  

Uprzejmie informuję, iż Postanowieniem  z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania sesji rad wybranych w głosowaniu w dniu 21 października 2018 r. działając na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 29a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 167 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.)

Komisarz Wyborczy w Lublinie

zwołuje I sesję VIII kadencji Rady Gminnej Firlej

na dzień 20 listopada 2018 r. (wtorek) na godz. 900

w świetlicy Urzędu Gminy Firlej, ul. Rynek 1

Porządek obrad:

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji.
  2. Ślubowanie nowo wybranych radnych.
  3. Ślubowanie Wójta Gminy.
  4. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.
  5. Wybór Zastępców Przewodniczącego Rady Gminy.
  6. Uchwalenie dalszego porządku obrad.

Na podstawie § 3 wskazanego wyżej postanowienia do poinformowania o miejscu i terminie obrad został zobligowany wójt kadencji 2014-2018.

Wójt Gminy Firlej

mgr inż. Sławomir Cieszko