Granice obwodow lowieckich   W dniu 8 sierpnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano zmiany do ustawy Prawo łowieckie, które obowiązują od dnia 23 sierpnia 2018 r.

   Szczególnie istotne zmiany dotyczą procedury szacowania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne tj. dziki, sarny, łosie, jelenie i daniele.
   W związku z tym od dnia 23 sierpnia 2018 r. wnioski o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych należy składać do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego, a szacowania oraz ustalania wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z:
1) przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego;
2) przedstawiciela dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego;
3) właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

   Wniosek zawiera w szczególności:
1) imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;
2) wskazanie miejsca wystąpienia szkody;
3) wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

   Wniosek składa się w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania szkód. O terminie dokonania oględzin, dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego zawiadamia właściciela albo posiadacza gruntów rolnych oraz wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania wniosku.
   Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.
   Niezwłocznie po zakończeniu oględzin dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego sporządza protokół w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdego członka zespołu. Członkowie zespołu mają prawo wnieść zastrzeżenia do protokołu wraz z uzasadnieniem. W protokole umieszcza się informację o braku zastrzeżeń albo o wniesionych zastrzeżeniach.
   Wypłaty odszkodowania dokonuje dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego w terminie 30 dni od dnia sporządzenia protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.

word iconPobierz Zgłoszenie szkód