logo projekt   Gmina Firlej przystąpiła do realizacji projektu ,,Szkoła kompetencji kluczowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest podwyższenie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół w Firleju oraz lepszy dostęp do kształcenia dla uczniów, dzięki doposażeniu szkoły, poprawie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli, wdrożeniu zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych i kształtowaniu postaw przydatnych na rynku pracy.

Projekt obejmuje swym zakresem:

  • organizację 1170 godzin zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz właściwych postaw (kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa);
  • stworzenie warunków do nauczania eksperymentalnego i indywidualizacji pracy, w tym z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzięki doposażeniu pracowni przyrodniczych, a także dzięki realizacji szkoleń dla nauczycieli;
  • poprawę kompetencji i umiejętności stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych [TIK] zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli;
  • poprawę stopnia wyposażenia szkoły w nowoczesne narzędzia i sprzęt komputerowy i multimedialny do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zastosowaniem TIK (zakup pracowni komputerowej międzyszkolnej oraz narzędzi TIK);
  • organizację wsparcia psychologiczno-pedagogicznego (doradztwa edukacyjno-zawodowego).

Wartość projektu: 785 608,12 zł.

Wkład EFS: 732 288,12 zł

Termin realizacji projektu – 1.05.2017 r. – 7.07.2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu dostępne są w biurze projektu zlokalizowanym w Samorządowym Zespole Administracyjnym Szkół w Firleju, ul. Partyzancka 21, 21-136 Firlej oraz na stronach: szaszfirlej.bip.lubelskie.pl, zsfirlej.szkolnastrona.pl.