Cyfrowe Lubelskie

Zwiększenie dostępności elektronicznych usług publicznych i informacji przestrzennej w gminach subregionu lubelskiego.

realizowany w ramach działania 2.1. Cyfrowe Lubelskie (typ projektu 1,2,4,5) Priorytetu II Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu, Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Gmina Firlej wspólnie z Liderem Projektu – Gminą Trawniki oraz Gminami: Garbów, Krzczonów i Spiczyn, realizuje projekt pn. Zwiększenie dostępności elektronicznych usług publicznych i informacji przestrzennej w gminach subregionu lubelskiego, którego głównym celem jest zwiększenie dostępności i jakości usług publicznych świadczonych przez urzędy. Cel bezpośredni projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:
1) Informatyzacja procesów wewnętrznych w urzędach JST realizujących projekt poprzez rozbudowę, modernizację i wdrożenie nowych systemów informatycznych,
2) Zwiększenie dostępności informacji sektora publicznego poprzez rozbudowę zintegrowanej infrastruktury informacji przestrzennej i udostępnienie zasobów ISP,
3) Uruchomienie nowych e-usług oraz poprawa funkcjonalności i e-dojrzałości istniejących
e-usług w JST realizujących projekt poprzez tworzenie i rozwijanie platform e-usługowych,
4) Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa JST realizujących projekt dla zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia e-usług.

Uruchomienie e-usług będzie możliwe dzięki zaplanowanym w projekcie działaniom: wdrożeniu i modernizacji systemów informatycznych w urzędach gmin i modernizacji infrastruktury sieciowo-sprzętowej w zakresie niezbędnym dla zaplanowanych wdrożeń.

Grupami docelowymi są mieszkańcy gmin współrealizujących projekt, tj. Trawniki, Firlej, Garbów, Krzczonów i Spiczyn, przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie subregionu oraz pracownicy urzędów JST współrealizujących projekt. Dzięki udostępnieniu elektronicznych usług publicznych wszyscy interesanci będą mieli ułatwioną możliwość załatwienia swoich spraw, bez potrzeby fizycznej wizyty w instytucji.

Całkowita wartość projektu: 5 848 192,44 zł. Kwota dofinansowania Projektu z EU: 4 970 963,57 zł.

#FunduszeUE