Ogłoszenie o zwołaniu sesji
Dodane przez admin dnia 30 05 2017 - 10:23

Dnia 8 czerwca 2017 roku (czwartek) o godz.900 w lokalu Urzędu Gminy Firlej odbędzie się sesja rady gminy.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.

6. Aspekty prawne dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi i obowiązki ciążące na gminach oraz planowane zmiany prawne w tym zakresie.

7. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Firlej w 2016 roku.

8. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Firleju za rok 2016 oraz potrzeby w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej na rok 2017.

9. Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Firlej za rok 2016 oraz rekomendacje w zakresie realizacji zadań.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Firlej.

11. Podjecie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Firlej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Firlej z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

16. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

17. Zakończenie obrad.

Przewodniczący

Rady Gminy Firlej