wojt gminy zawiadomienie   Uprzejmie informuję, że w dniu 16 maja (wtorek) Urząd Gminy Firlej czynny będzie do godziny 11.30.

zaloba   Zmarł Wiesław Komar - wieloletni pracownik Urzędu Gminy. Szczegóły uroczystości pogrzebowych dostępne w linku poniżej.

wojt gminy obwieszczenie  

Obwieszczenie Wójta Gminy Firlej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Firlej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Treść obwieszczenia >>>

mlodzi na start   Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zaprasza na szkolenia. "Młodzi na start!” POWR.01.02.01-IP.16-06-001/16 Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Cel Projektu Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia.

Znajdź coś dla siebie i skorzystaj z bezpłatnych szkoleń.

wojt gminy zawiadomienie   Urząd Gminy w Firleju informuje, że w związku z przyjęciem uchwały XVIII/147/2017 w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego planowana jest zmiana mijscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obowiązujących na obszarze Gminy Firlej - uwzględniająca ustalenia "Studium".