miniatura   Straż Gminna w Firleju
ul. Rynek 1
21 - 136 Firlej
tel.(81) 857-50-41

Komendantem Straży Gminnej jest Roman Dziedzic.

Do zadań Straży Gminnej należą zadania określone w ustawie o strażach gminnych oraz w innych przepisach prawa powszechnie obowiązujących i aktach prawa miejscowego, a w szczególności dotyczące:

1) ochrony spokoju i porządku w miejscach publicznych,

2) kontroli wywiązywania się z obowiązków właścicieli i zarządców nieruchomości w zakresie utrzymywania należytego stanu sanitarno-porządkowego, w szczególności dotyczących:

   a) wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów,

   b) posiadania umów i dowodów opłat dotyczących usuwania odpadów,

    c) usuwania odpadów i innych zanieczyszczeń z terenu nieruchomości,

   d) oczyszczania ze śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń chodników położonych przy nieruchomości,

   e) kontroli stanu czystości i estetyki w miejscach publicznych, f) kontroli bezpieczeństwa ppoż. na posesjach oraz w miejscach publicznych (zabezpieczenie instalacji elektrycznej, sprawność hydrantów - dostęp do nich, zabezpieczenie plomb),

   g) kontroli wywiązywania się z obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe,

   h) kontroli przestrzegania ładu i porządku w punktach sprzedaży napojów alkoholowych oraz w ich najbliższym otoczeniu,

3) czuwania nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,

4) współdziałania z organizacjami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,

5) współdziałania z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

6) zabezpieczenia miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia, albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów lub dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie w miarę możliwości świadków zdarzenia,

7) ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,

8) doprowadzania osób nietrzeźwych do miejsca ich zamieszkania lub na policję, jeżeli osoby te swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażający ich życiu, albo zagrażają zdrowiu lub życiu innych osób,

9) konwojowania dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy,

10) współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu Gminy - asystowanie w uzasadnionych przypadkach przy czynnościach służbowych pracowników administracji samorządowej,

11) ujawniania wykroczeń i ściganie ich sprawców,

12) kontrolowania przestrzegania przepisów w zakresie ochrony porządku publicznego wynikających z ustaw i aktów prawa miejscowego, a w szczególności w zakresie prowadzenia handlu obnośnego, obwoźnego i na targowiskach,

13) udzielania przedlekarskiej pomocy w zakresie ratowania życia i zdrowia ofiarom wypadków lub innych zdarzeń losowych,

14) współdziałania z innymi organami kontroli, takimi jak: Straż Graniczna, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Straż Pożarna, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Straż Leśna, Straż Rybacka.