Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europa inwestująca w obszary wiejskie
Cel operacji: Rozwój infrastruktury społecznej gwarantującej wzrost jakości życia mieszkańców.
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii  Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 
Wartość inwestycji:  1 687 000,00 zł
Udział środków UE:    500 000,00 zł
Wkład Gminy Firlej: 1 187 000,00 zł

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu Ochronę wód jezior Firlej i Kunów poprzez regulację gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Firlej współfinansowana jest ze środków Unii  Europejskiej w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 
Operacja obejmuje:
Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach  Firlej i Serock.
Przebudowę systemu kanalizacji podciśnieniowej na ciśnieniową w miejscowości Firlej.
Budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Czerwonka Poleśna, Czerwonka Gozdów, Firlej, Kol. Baran, Kunów, Przypisówka, Sobolew, Majdan Sobolewski, Łukówiec, Wólka Rozwadowska.
 
Wartość inwestycji:  3.613.822,00 zł
Udział środków UE: 2.155.673,00 zł
Wkład Gminy Firlej: 1.458.149,00 zł

Projekt realizowany w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na  latach 2007-2013, Oś Priorytetowa VII Kultura, turystyka i współpraca regionalna, Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki.

Projekt obejmuje budowę dwóch pomostów rekreacyjnych na Jeziorze Firlej oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem  wokół Jeziora Firlej.

Całkowita wartość projektu:  4 790 856,80PLN
Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej:     3 353 599,73 PLN
Wkład Gminy Firlej:  1 437 257,07PLN
Prog reg logo

Gmina Firlej zrealizowała operację Rozbudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Firleju w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej działanie 313/322/323 Odnowa i rozwój wsi.

Całkowita wartość operacji 664 891,05PLN

Wartość dofinansowania ze środków EFRROW 407 662,00PLN