miniatura   Ośrodek Pomocy Społecznej w Firleju informuje, że do dnia 27 października 2020 r. do tut. Ośrodka można zgłaszać się po odbiór skierowania do otrzymania paczki żywnościowej   w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020.

Kryterium dochodowe do otrzymania pomocy żywnościowej wynosi tj. 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł dla osoby w rodzinie. Do dochodu uprawniającego do otrzymania skierowania do odbioru żywności wlicza się świadczenie dla osób niesamodzielnych , niezdolnych do samodzielnej egzystencji wypłacane wraz z rentą lub emeryturą w maksymalnej wysokości 500 zł miesięcznie.

Ośrodek ma możliwość wydania skierowań dla 800 osób w rodzinach, dlatego decyduje kolejność zgłoszeń.

Weryfikacja dochodu nastąpi na podstawie dochodów osiągniętych w miesiącu sierpniu /2020 ( w przypadku zgłoszenia się po skierowanie w m-cu wrześniu br.) lub osiągniętych w miesiącu wrześniu /2020 ( w przypadku zgłoszenia się po skierowanie w m-cu październiku br.) ,  dlatego też należy przedłożyć następujące dokumenty:

  • zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto w m-cu sierpniu /2020 lub wrześniu /2020,
  • decyzję lub odcinek renty, emerytury, renty rodzinnej, renty socjalnej, świadczenia przedemerytalnego, zasiłku przedemerytalnego za m-c sierpień /2020 lub wrzesień 2020,
  • decyzja o świadczeniach rodzinnych, świadczeniu pielęgnacyjnym, zasiłku dla opiekuna, specjalnym zasiłku opiekuńczym, zasiłku pielęgnacyjnym, świadczeniu z funduszu alimentacyjnego,
  • inne dokumenty stwierdzające osiąganie dochodów z innych nie wymienionych źródeł.

Żywność będzie wydawana przez  Ośrodek Pomocy Społecznej w Firleju  w 2021 roku, a o terminie wydawania żywności będą Państwo informowani telefonicznie przez pracowników socjalnych tutejszego Ośrodka.