sesja r g  

Dnia 30 czerwca 2020 roku (wtorek) o godz.900 w lokalu Urzędu Gminy Firlej odbędzie się Sesja Rady Gminy.

                             

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
 6. Raport o stanie Gminy Firlej za rok 2019 >>treść raportu<<   >>zgłoszenie do debaty<< :
  a) debata nad raportem,
  b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Firlej za 2019 rok.(Projekt uchwały)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.(Projekt uchwały)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Firlej z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.(Projekt uchwały)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubartowskiemu.(Projekt uchwały)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. (Projekt uchwały)
 11. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący        

Rady Gminy Firlej       

mgr inż. Radosław Janczara