sesja r g  

Dnia 29 maja 2020 roku (piątek) o godz.900 w lokalu Urzędu Gminy Firlej odbędzie się Sesja Rady Gminy.

                             

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
 6. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Firlej z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2019.
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej w gminie Firlej za rok 2019 i rekomendacje w zakresie realizacji zadań.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. (Projekt uchwały)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Firlej w 2020 roku. (Projekt uchwały)
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIX/106/2020 Rady Gminy Firlej z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za parkowanie pojazdów na parkingach niestrzeżonych zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi oraz sposobu pobierania. (Projekt uchwały), (Regulamin)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. (Projekt uchwały)
 12. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący        

Rady Gminy Firlej       

mgr inż. Radosław Janczara