sesja r g  

Dnia 28 lutego 2020 roku (piątek) o godz.900 w lokalu Urzędu Gminy Firlej odbędzie się Sesja Rady Gminy.

                             

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
 6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Firlej za rok 2019.
 7. Informacja dotycząca możliwości ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne na osobę niezdolną do samodzielnej egzystencji.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.(Projekt uchwały)
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny od Powiatu Lubartowskiego.(Projekt uchwały)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek ekwiwalentów pieniężnych wypłacanych z budżetu gminy członkom Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.(Projekt uchwały)
 11. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 12. Zakończenie obrad.

      

Przewodniczący        

Rady Gminy Firlej       

mgr inż. Radosław Janczara