Informacja akcyza 2019  

UWAGA ROLNICY !

Wójt Gminy informuje:

W terminie od  3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r.

są przyjmowane w Urzędzie Gminy Firlej wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Do wniosku należy dołączyć:

  • faktury lub ich kopie (po wcześniejszym przedstawieniu oryginałów) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie: od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na rok 2020;

  • w przypadku dzierżawy gruntów rolnych, umowę dzierżawy/oświadczenie o użytkowanych gruntach;

  • w przypadku hodowców bydła, dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w 2019 r.

LIMIT ZWROTU PODATKU W 2020 R. WYNOSI:

100,00 zł x ilość ha użytków rolnych

+

30,00 zł x średnia roczna liczba DJP bydła w 2019 r.

  • Limit zwrotu podatku akcyzowego z 1 ha użytków rolnych w 2020 roku wynosi:

100,00 zł (100 l x 1,00 zł).

  • Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2020 roku – 1,00 zł.

  • Pieniądze wypłacane będą w kwietniu 2020 r.

Wzór wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy Firlej pok. 33, na stronie Gminy Firlej (www.firlej.pl ) zakładka pliki do pobrania oraz na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego).