sesja r g  

Dnia 31 stycznia 2020 roku (piątek) o godz.900 w lokalu Urzędu Gminy Firlej odbędzie się Sesja Rady Gminy.

                             

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
 6. Złożenie sprawozdania z działalności Rady Gminy za 2019 rok oraz przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2020 rok.
 7. Złożenie sprawozdań z działalności komisji Rady Gminy za 2019 rok oraz przyjęcie planów pracy komisji Rady Gminy na 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. (Projekt uchwały)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Firlej. (Projekt uchwały)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Projekt uchwały)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. (Projekt uchwały)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. (Projekt uchwały)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Projekt uchwały)
 14. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 15. Zakończenie obrad.

      

Przewodniczący        

Rady Gminy Firlej       

mgr inż. Radosław Janczara