sesja r g  

Dnia 27 grudnia 2019 roku (piątek) o godz.1300 w lokalu Urzędu Gminy Firlej odbędzie się Sesja Rady Gminy.

                             

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień od Alkoholu i Narkotyków w Gminie Firlej na rok 2020. (Projekt uchwały), (Załącznik do uchwały)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny paliwa w Gminie Firlej w roku szkolnym 2019/2020. (Projekt uchwały)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pradolina Wieprza”. (Projekt uchwały)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. (Projekt uchwały)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. (Projekt uchwały)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok. (Projekt uchwały)
 12. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 13. Zakończenie obrad.

      

Przewodniczący        

Rady Gminy Firlej       

mgr inż. Radosław Janczara