miniatura  

Informuję, że w związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” Gmina Firlej zamierza przystąpić do ww. programu.

   Rolnicy z terenu Gminy Firlej zainteresowani odbiorem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej takich jak: folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag, powinni złożyć w Urzędzie Gminy Firlej w terminie do 9 grudnia 2019 r. ankietę informującą o ilości odpadów zgromadzonych i przewidzianych do wytworzenia w gospodarstwie.
   Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowalnych, tj. kosztów transportu, odzysku lub unieszkodliwienia 1 tony odpadów.
   Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady przewidziane w ramach programu z produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę, ponieważ kwota dofinansowania nie przewiduje kosztów odbioru odpadów bezpośrednio z gospodarstwa.
   W przypadku otrzymania dofinansowania Gmina Firlej ustali zasady usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Ankietę można pobrać w pliku załączonym poniżej oraz w Urzędzie Gminy Firlej - pokój nr 36.

Szczegółowe informacje w Urzędzie Gminy Firlej, pokój nr 36 oraz pod numerem tel. 81 857 50 41 w. 27.

Informacje o naborze: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/usuwanie-folii-rolniczych/nabor-2019/

Pliki do pobrania:  >>Ankieta informacyjna<<